Category: Aktualności

Kolejny rok szkolny rozpoczęty

Dnia 3.09 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 , dla klas I- III o godz. 9.00, a dla klas IV – VI o godz. 10.00.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych : Burmistrz Miasta Bytów Ryszard Sylka, w-ce burmistrz Adam Leik, starosta Jacek Żmuda Trzebiatowski, przewodniczący Komisji  Oświaty Mieczysław Bachórz oraz ksiądz Bolesław Tyc.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez klasę III E. Następnie odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego skrzydła szkoły. Mieszczą się w nim 4 sale lekcyjne dla uczniów klas I i stołówka.

 

Konkurs na stanowisko referenta

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent

 

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Ks. dr B. Domańskiego 13, 77-100 Bytów

 

1. Wymagania niezbędne (formalne) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008r.) określonych dla stanowisk urzędniczych:

 • · ma obywatelstwo polskie,
 • · ukończony 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
 • · nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • · stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • · cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • · posiada wykształcenie co najmniej średnie.

 

2. Wymagania dodatkowe pożądane:

 • · znajomość obsługi komputera w szczególności programu MS Office,
 • · znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • · samodzielność w działaniu
 • · kreatywność,
 • · dyspozycyjność,

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • · ewidencjonowanie korespondencji i jej dystrybucja do adresatów,
 • · sporządzanie dokumentacji szkolnej,
 • · obsługa programu SEKRETARIAT,
 • · przyjmowanie telefonów i faksów,
 • · obsługa ksero,
 • · wykonywanie innych czynności biurowych nie wymienionych w zakresie czynności, związanych z potrzebami zakładu pracy,

4. Wymagane dokumenty:

 • · list motywacyjny,
 • · CV,
 • · kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • · oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • · oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • · kopia dowodu osobistego,
 • · oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • · Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 29.08.2012r. osobiście bądź listownie w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy referent w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bytowie” w godz. 8:00 – 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. ks. dr B. Domańskiego 13, 77-100 Bytów

6. Zasady rekrutacji :

 • · Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 • · Nabór na wolne stanowisko urzędnicze prowadzony będzie w dwóch etapach:

- etap 1- przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów,

- etap 2 – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

 • · O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • · Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie w siedzibie

SP – 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie.

WOŚP

Dziś w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniążków na WOŚP. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły i wrzucali drobne datki na pomoc dla dzieci oraz seniorów.