Egzamin ósmoklasistów

 

Szanowni Rodzice!

 

            Informujemy, że uczniom, którzy będą przystępować w roku szkolnym 2019/2020
do egzaminu ósmoklasisty a posiadają: opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługują dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019r.
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Comments are closed.