„Rysujemy i piszemy, logopedię promujemy”

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie.
2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
- klasy I – III
- klasy IV – VIII.
3. Forma konkursu :
a) dla klas I-III forma plastyczna przedstawiająca trudny pod względem artykulacyjnym wyraz np. można namalować zwierzątko i nadać mu imię, można też zilustrować wybrany łamaniec językowy. W tej kategorii oceniana będzie ilość trudnych do wypowiedzenia głosek (np. sz, ż/rz, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, r, l), ich sąsiedztwo, oceniane będą także walory estetyczne pracy oraz rodzaje technik, jakimi zostaną wykonane (technika wykonania prac: dowolna, płaska, format A4).
b) dla klas IV-VIII forma wiersza, w którym powinno znajdować się jak najwięcej sąsiadujących ze sobą trudnych artykulacyjnie głosek np. sz, ż/rz, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, r, l. Ocenianiu podlegać będą: stosunkowa ilość trudnych artykulacyjnie wyrazów do całości tekstu, kreatywność i oryginalność oraz poprawność gramatyczna ( tematyka, forma i długość wiersza dowolna, mile widziana ilustracja).
METRYCZKA Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczennica/uczeń uczęszcza.
4. Termin:
Prace należy dostarczyć do gabinetu logopedycznego (nr 71), do dnia 25 lutego 2020r .
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od jego zakończenia.
6. Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez organizatorów.
7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na drzwiach gabinetu logopedycznego
oraz na stronie internetowej szkoły.
8. Na laureatów konkursu czekają nagrody niespodzianki.
9. Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie podlegają zwrotowi.
10. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
Organizatorzy: Aurelia Parol
Elżbieta Wischka von Borczyskowska

Comments are closed.