Rok szkolny

KALENDARZ-ROKU-SZKOLNEGO-2022-2023-4

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO   2022/2023

 

L.p.

Tematyka

Termin

 

Odpowiedzialni

Uwagi

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 

01.09.2022r.

(czwartek)

Dyrektor szkoły Godz. 8.30 klasy I-III

Godz. 9.30 klasy IV-VIII

2

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, WSO, zaktualizowanych regulaminów, kalendarza roku szkolnego, kalendarza konkursów, imprez i uroczystości szkolnych, zaopiniowanie n-li do nagrody burmistrza itp. )

12.09.2022r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły Godz. 16.00  s. 46

 

3

Zebranie z rodzicami; wybory trójek klasowych, sprawy organizacyjne, ubezpieczenie, reg. wypożyczeń podręczników, PSO, zapoznanie z procedurami funkcjonowania szkoły od 01.09 br.,  ze zmianami w statucie szkoły itp.

13. 09.2022r.

(wtorek)

15.09.2022r.

(czwartek)

kl. I – IV

 

Godz.17.00, spotkania z wychowawcami

17.00 – 18.00 dyżur nauczycieli uczących

Przydział sal wg harmonogramu

kl. V – VIII Godz.17.00, spotkania z wychowawcami

17.00 – 18.00 dyżur nauczycieli uczących

Przydział sal wg harmonogramu

4

Akcja „Sprzątanie świata”

16 lub 23.09.2022r.

Koordynator – B. Żmuda-Trzebiatowska W/g harmonogramu i uzgodnień z urzędem miejskim

5

Wybory szkolnej Rady Rodziców

29.09.2022r.

(czwartek)

Dyrektor szkoły Godz. 17.00 sala 46

6

Wybory przewodniczącego i członków Samorządu Uczniowskiego

do 30.09.2021r.

(piątek)

Maja Eliasz i Aneta Winiarska Biorą udział wszyscy nauczyciele i uczniowie

7

Ślubowanie klas I

14.10.2022r.

(piątek)

Wychowawcy kl. I Godz. 10.00 hol główny

8

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021r.

Piątek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

9

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.10.2022r.

Poniedziałek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

10

Wszystkich świętych

01.11.2022

Wtorek

Dzień wolny

11

Święto Niepodległości

11.11.2022r.

Piątek

Dzień wolny

12

Rada pedagogiczna: egz. ósmoklasisty – dostosowania, sprawy bieżące

21.11.2022r.

(poniedziałek)

Pedagog szkolny Godz. 16.00, sala 46

13

 

Zebranie z rodzicami dla  kl. I – III

 

29.11.2022r.

(wtorek)

Nauczyciele kl. I – III Godz.17.00 – kl. I-III

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – III  wg potrzeb

14

 

Zebranie z rodzicami dla kl. V-VIII

01.12.2022r.

(czwartek)

Nauczyciele kl. IV-VIII Godz. 17.00 – kl. IV-VIII

Przydział sal wg harmonogramu

dyżury nauczycieli uczących w klasach IV – VIII  wg potrzeb

15

Egzamin próbny ósmoklasistów

11/12.2022r.

Wicedyrektor M. Radtke Godz. 8.00 j. polski, matematyka, j. ang./niem.

16

Termin podania  wychowawcom przewidywanych ocen niedostatecznych i ocen nagannych z zachowania

05.12.2022r.

(poniedziałek)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz. 15.00

16

Informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedost, naganą oceną z zachowania- termin ostateczny

12.12.2022r.

(piątek)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

17

Klasyfikacja wstępna – wystawienie ocen proponowanych w e-dzienniku

22.12.2023r.

(wtorek)

Nauczyciele przedmiotowi

18

Zimowa  przerwa świąteczna

23-31.12.2022r.

Dyżury nauczycieli w dniach 23-24,27- 31.12.2021r.na świetlicy wg harmonogramu

19

Święto Trzech Króli

06.01.2023r.

Piątek

Dzień wolny
 

20

Klasyfikacja właściwa – ostateczny termin wystawienia ocen końcowych

ew. działania odwoławcze rodziców

05.01.2023r.

(czwartek)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz. 15.00

 

 

21

Ostateczny termin poinformowania rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych i ocenach z zachowania

10.01.2023r.

(środa)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

22

Sprawozdania klasyfikacyjne poszczególnych klas przedstawiane wicedyrektorom

09.01.2023r.

(poniedziałek)

Wychowawcy klas Do godz. 14.30 złożone u wicedyrektorów

23

Rada klasyfikacyjna i podsumowująca I półrocze

-    sprawozdania wychowawców klas

-          klasyfikacja kl. I –VIII (podjęcie uchwały)

-          podsumowanie wyników nauczania za I semestr

-          zatwierdzenie stypendiów naukowych i sportowych za I semestr (podjęcie uchwały)

-          sprawozdania z działalności biblioteki, świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć rewalidacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, podjęcie uchwały ws przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, przedst. I części sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, zaopiniowanie n-li do medalu KEN

12.01.2023r.

(czwartek)

Dyrektor szkoły Godz. 16.00, sala 46

 

24

Ferie zimowe

16-29.01.2023r.

 

25

Koniec I semestru

29.01.2023r.

(niedziela)

 

26

Wywiadówka dla rodziców/ Dni otwarte

Kl.  I – III

 

 

07.02.2023r.

(wtorek)

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Godz.17.00 – kl. I-III

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – III  wg potrzeb

27

Wywiadówka dla rodziców/ Dni otwarte

Kl. IV – VIII

09.02.2022r.

(czwartek)

Wychowawcy klas Godz.17.00 – kl. IV-VIII

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach V – VIII  wg potrzeb

28

Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów

18.03.2023r.

(sobota)

Dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele I-III, specjaliści, świetlica Godz. 10.00

29

II próbny egzamin ósmoklasisty

03/04.2023r.

Wicedyrektor M. Radtke Godz. 8.00, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

30

Rekolekcje wielkopostne

03/04. 2023r.

Do ustalenia

Dyrekcja szkoły

Proboszcz K. Szary

Nauczyciele kl. I – VIII

Nauczyciele religii

Harmonogram ustalony we współpracy z proboszczem parafii pw. św. Filipa Neri w Bytowie,  świetlica pracuje bez zmian

31

Wiosenna przerwa świąteczna

06 -11.04.2023r.

Czwartek – wtorek

Świetlica pracuje 6,7,10.04  wg opracowanego harmonogramu.

32

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2021r.

Wtorek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

33

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

03.05.2023r

Środa

Dzień wolny

34

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04-05.05.2023r.

Czwartek – piątek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

35

Termin podania  wychowawcom przewidywanych ocen niedostatecznych i ocen nagannych z zachowania

10.05.2023r.

(środa)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz. 15.00

36

 Zebranie z rodzicami dla kl. I – III

 

 

15.05.2023r.

(wtorek)

Nauczyciele kl. I – III  Godz.17.00 –  kl. I-III

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – III  wg potrzeb i uznania wychowawcy

37

 Zebranie z rodzicami dla kl. IV-VIII

 

 

17.05.2023r.

(czwartek)

Nauczyciele kl. IV-VIII Godz. 17.00 – kl. IV-VIII

dyżury nauczycieli uczących w klasach IV – VIII

38

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania

19.05.2023r.

(piątek)

Wychowawcy klas Forma pisemna

39

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

dzień wolny od zajęć dydaktycznych (IV-VI)

23,24,25.05.2023r

Wtorek, środa, czwartek

Komisje Egzaminacyjne, wicedyrektor, dyrektor,  świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

40

Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen rocznych i ocen z zachowania w e-dzienniku

07.06.2023r.

(środa)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz. 15.00

41

Boże Ciało

08.06.2023r

Czwartek

Dzień wolny

42

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ()

09.06.2023r.

Piątek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

43

Termin wystawienia ocen końcowych

 

- ew. działania odwoławcze rodziców

13.06.2023r.

(wtorek)

Nauczyciele przedmiotowi

 

Rodzice

Do godz.15.00

 

Do 16.06 godz.13.00

44

Ostateczny termin poinformowania rodziców o proponowanych ocen rocznych i ocenach z zachowania

14.06.2023r.

(środa)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

45

Sprawozdania wychowawców klas

16.06.2023r.

(piątek)

Wychowawcy klas Do godz.14.30 złożone u wicedyrektorów

46

Rada klasyfikacyjna kl. I – VIII

- przyjęcie uchwał klasyfikacyjnych oraz o ukończeniu szkoły podstawowej

- podsumowanie wyników nauczania za II semestr

- zatwierdzenie stypendiów naukowych i sportowych za II semestr

19.06.2023r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

Godz. 16.00, sala 46

47

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

23.06.2023r.

(piątek)

Wyznaczeni nauczyciele oraz wychowawczyni z kl. III

Wychowawcy kl. VIII

Nagłośnienie K. Melchert

Kl. – I – III    godz. 8.30

Kl. -  IV- VII   godz. 9.30

Kl. -  VIII godz. 10.30

lub wg. odrębnego harmonogramu

48

Ferie letnie 24.06 – 31.08.2023r.  

49

Rada Pedagogiczna podsumowująca II semestr

-diagnozy, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (część I), sprawozdania z kółek zainteresowań, biblioteka, świetlica, pielęgniarka, pedagog, SKS

26.06.2023r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły

 

Nauczyciele

Godz. 10.00, sala 46

50

Zdanie dokumentacji szkolnej przez wychowawców oraz nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne, kółka zainteresowań, SKS, świetlica, biblioteka, i inne

26.06 -30.06.2023r.

Nauczyciele kl. I – VIII W/g harmonogramu ustalonego przez wicedyrektorów

51

Egzaminy poprawkowe

23 – 24.08.2023r.

(środa – czwartek)

Dyrektor, wicedyrektor i komisje powołane przez dyrektora szkoły Godz. 10.00

52

Rada Pedagogiczna:

- szkolenie bhp

- sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (część II),       – zatwierdzenie przydziału godzin wg aneksu I do arkusza organizacyjnego na rok 2020/2021

- przedst. kalendarza roku szkol. oraz uroczystości i imprez.

28.08.2023r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły

 

Nauczyciele

Godz. 10.00, s.46, s. gimn, lubon-line

53

 

   

Comments are closed.