Rok szkolny

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023-24-1 (1)

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO   2023/2024

L.p.

Tematyka

Termin

 

Odpowiedzialni

Uwagi

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 

04.09.2023r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły Godz. 9.00 klasy II-III

Godz.  8.00 klasy IV-VIII

 

2

Ślubowanie klas I

04.09.2023r.

(poniedziałek)

Wychowawcy klas I Godz. 11.00 Ślubowanie klas I

3

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, WSO, zaktualizowanych regulaminów, kalendarza roku szkolnego, kalendarza konkursów, imprez i uroczystości szkolnych, zaopiniowanie n-li do nagrody burmistrza itp. )

11.09.2023r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły Godz. 16.00  s. 46

 

4

Zebranie z rodzicami; wybory trójek klasowych, sprawy organizacyjne, ubezpieczenie, reg. wypożyczeń podręczników, PSO, zapoznanie z procedurami funkcjonowania szkoły od 01.09 br.,  ze zmianami w statucie szkoły itp.

19. 09.2023r.

(wtorek)

21.09.2023r.

(czwartek)

kl. I – III

 

Godz.17.00, spotkania z wychowawcami

17.00 – 18.00 dyżur nauczycieli uczących

Przydział sal wg harmonogramu

kl. IV – VIII Godz.17.00, spotkania z wychowawcami

17.00 – 18.00 dyżur nauczycieli uczących

Przydział sal wg harmonogramu

5

Akcja „Sprzątanie świata”

15 lub 22.09.2023 r.

Koordynator – B. Żmuda-Trzebiatowska W/g harmonogramu i uzgodnień z urzędem miejskim

6

Wybory szkolnej Rady Rodziców

26.09.2023r.

(wtorek)

Dyrektor szkoły Godz. 17.00 sala 46

7

Wybory przewodniczącego i członków Samorządu Uczniowskiego

do 29.09.2023r.

(piątek)

Maja Eliasz i Aneta Winiarska Biorą udział wszyscy nauczyciele i uczniowie

8

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2023r.

Sobota

Dzień wolny

9

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.10.2023r.

Wtorek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

10

Wszystkich świętych

01.11.2023r.

Środa

Dzień wolny

11

Święto Niepodległości

11.11.2023r.

Sobota

Dzień wolny

12

Rada pedagogiczna: egz. ósmoklasisty – dostosowania, sprawy bieżące

20.11.2023r.

(poniedziałek)

        Pedagog szkolny Godz. 16.00, sala 46

13

 

Dni otwarte dla  kl. I – III

 

28.11.2023r.

(wtorek)

Nauczyciele kl. I – III Godz.17.00 – kl. I-III

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – III  wg potrzeb

14

 

Dni otwarte dla kl. IV-VIII

30.11.2023r.

(czwartek)

Nauczyciele kl. IV-VIII Godz. 17.00 – kl. IV-VIII

Przydział sal wg harmonogramu

dyżury nauczycieli uczących w klasach IV – VIII  wg potrzeb

15

Egzamin próbny ósmoklasistów

11/12.2023r.

Wicedyrektor M. Radtke Godz. 8.00 j. polski, matematyka, j. ang./niem.

16

Termin podania  wychowawcom przewidywanych ocen niedostatecznych i ocen nagannych z zachowania

15.12.2023r.

(piątek)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz. 15.00

16

Informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną,  naganą oceną z zachowania- termin ostateczny

20.12.2023r.

(środa)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

17

Zimowa  przerwa świąteczna

23 .12 .2023r. -01.01.2024 r.

Dyżury nauczycieli w dniach 27- 29.12.2023 .na świetlicy wg harmonogramu

18

Święto Trzech Króli

06.01.2024r.

Sobota Dzień wolny

19

Klasyfikacja wstępna – wystawienie ocen proponowanych w e-dzienniku

10.01.2024r.

(środa)

Nauczyciele przedmiotowi

 

20

Ostateczny termin poinformowania rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych i ocenach z zachowania

12.01.2024r.

(piątek)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

 

 

21

Klasyfikacja właściwa – ostateczny termin wystawienia ocen końcowych

ew. działania odwoławcze rodziców

17.01.2024r.

(środa)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz. 15.00

22

Sprawozdania klasyfikacyjne poszczególnych klas przedstawiane wicedyrektorom

19.01.2024r.

(piątek)

Wychowawcy klas Do godz. 14.30 złożone u wicedyrektorów

23

Rada klasyfikacyjna i podsumowująca I półrocze

-    sprawozdania wychowawców klas

-          klasyfikacja kl. I –VIII (podjęcie uchwały)

-          podsumowanie wyników nauczania za I semestr

-          zatwierdzenie stypendiów naukowych i sportowych za I semestr (podjęcie uchwały)

-          sprawozdania z działalności biblioteki, świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć rewalidacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, podjęcie uchwały ws przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, przedst. I części sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, zaopiniowanie n-li do medalu KEN

22.01.2024r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły Godz. 16.00, sala 46

 

24

Koniec I semestru

26.01.2024r.

(piątek)

 

25

Ferie zimowe

29.01-11.02.2024r.

 

26

Wywiadówka dla rodziców

Kl.  I – III

 

 

20.02.2024r.

(wtorek)

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Godz.17.00 – kl. I-III

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – III  wg potrzeb

27

Wywiadówka dla rodziców

Kl. IV – VIII

22.02.2024r.

(czwartek)

Wychowawcy klas Godz.17.00 – kl. IV-VIII

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach V – VIII  wg potrzeb

28

II próbny egzamin ósmoklasisty

03/04.2024r.

Wicedyrektor M. Radtke Godz. 8.00, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

29

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2024r.

Do ustalenia

Dyrekcja szkoły

Proboszcz K. Szary

Nauczyciele kl. I – VIII

Nauczyciele religii

Harmonogram ustalony we współpracy z proboszczem parafii pw. św. Filipa Neri w Bytowie,  świetlica pracuje bez zmian

30

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03-02.04.2024r.

Czwartek – wtorek

Świetlica pracuje 28,29.03  wg opracowanego harmonogramu.

31

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

29-30.04 i 02.05.2024r.

Poniedziałek, wtorek i czwartek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

32

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

03.05.2024r

piątek

Dzień wolny

33

Termin podania  wychowawcom przewidywanych ocen niedostatecznych i ocen nagannych z zachowania

15.05.2024r.

(środa)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz. 15.00

34

 Zebranie z rodzicami/ dni otwarte dla kl. I – III

 

 

21.05.2024r.

(wtorek)

Nauczyciele kl. I – III  Godz.17.00 –  kl. I-III

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – III  wg potrzeb i uznania wychowawcy

35

 Zebranie z rodzicami/dni otwarte dla kl. IV-VIII

 

 

23.05.2024r.

(czwartek)

Nauczyciele kl. IV-VIII Godz. 17.00 – kl. IV-VIII

dyżury nauczycieli uczących w klasach IV – VIII

36

Boże Ciało

30.05.2024r

Czwartek Dzień wolny

37

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.05.2024r.

Piątek Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

38

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

dzień wolny od zajęć dydaktycznych (I-VII)

14.05-16.05.2024

Dyrektor Szkoły, Komisje Egzaminacyjne, Wicedyrektor, dyrektor Komisje Egzaminacyjne, wicedyrektor, dyrektor,  świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

39

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania

20.05.2024r.

(piątek)

Wychowawcy klas

Forma pisemna

40

Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen rocznych i ocen z zachowania w e-dzienniku

05.06.2024r.

(środa)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz. 15.00

41

Termin wystawienia ocen końcowych

 

- ew. działania odwoławcze rodziców

12.06.2024r.

(środa)

Nauczyciele przedmiotowi

 

Rodzice

Do godz.15.00

 

Do 13.06 godz.13.00

42

Sprawozdania wychowawców klas

14.06.2024r.

(piątek)

Wychowawcy klas Do godz.14.30 złożone u wicedyrektorów

43

Rada klasyfikacyjna kl. I – VIII

- przyjęcie uchwał klasyfikacyjnych oraz o ukończeniu szkoły podstawowej

- podsumowanie wyników nauczania za II semestr

- zatwierdzenie stypendiów naukowych i sportowych za II semestr

17.06.2023r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

Godz. 16.00, sala 46

44

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

21.06.2024r.

(piątek)

Wyznaczeni nauczyciele oraz wychowawczyni z kl. III

Wychowawcy kl. VIII

Nagłośnienie K. Melchert

Kl. – I – III    godz. 8.30

Kl. -  IV- VII   godz. 9.30

Kl. -  VIII godz. 10.30

lub wg. odrębnego harmonogramu

45

Ferie letnie 24.06 – 31.08.2024r.  

46

Rada Pedagogiczna podsumowująca II semestr

-diagnozy, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (część I), sprawozdania z kółek zainteresowań, biblioteka, świetlica, pielęgniarka, pedagog, SKS

24.06.2024r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły

 

Nauczyciele

Godz. 10.00, sala 46

47

Zdanie dokumentacji szkolnej przez wychowawców oraz nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne, kółka zainteresowań, SKS, świetlica, biblioteka, i inne

24.06 -28.06.2024r.

Nauczyciele kl. I – VIII W/g harmonogramu ustalonego przez wicedyrektorów

48

Egzaminy poprawkowe

20 – 22.08.2024r.

(wtorek – czwartek)

Dyrektor, wicedyrektor i komisje powołane przez dyrektora szkoły Godz. 10.00

49

Rada Pedagogiczna:

- szkolenie bhp

- sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (część II),       - zatwierdzenie przydziału godzin wg aneksu I do arkusza organizacyjnego na rok 2024/2025

- przedst. kalendarza roku szkol. oraz uroczystości i imprez.

26.08.2024r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły

 

Nauczyciele

Godz.  10.00, s.46,

 

Comments are closed.