Konkurs na stanowisko referenta

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent

 

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Ks. dr B. Domańskiego 13, 77-100 Bytów

 

1. Wymagania niezbędne (formalne) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008r.) określonych dla stanowisk urzędniczych:

 • · ma obywatelstwo polskie,
 • · ukończony 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
 • · nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • · stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • · cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • · posiada wykształcenie co najmniej średnie.

 

2. Wymagania dodatkowe pożądane:

 • · znajomość obsługi komputera w szczególności programu MS Office,
 • · znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • · samodzielność w działaniu
 • · kreatywność,
 • · dyspozycyjność,

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • · ewidencjonowanie korespondencji i jej dystrybucja do adresatów,
 • · sporządzanie dokumentacji szkolnej,
 • · obsługa programu SEKRETARIAT,
 • · przyjmowanie telefonów i faksów,
 • · obsługa ksero,
 • · wykonywanie innych czynności biurowych nie wymienionych w zakresie czynności, związanych z potrzebami zakładu pracy,

4. Wymagane dokumenty:

 • · list motywacyjny,
 • · CV,
 • · kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • · oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • · oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • · kopia dowodu osobistego,
 • · oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • · Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 29.08.2012r. osobiście bądź listownie w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy referent w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bytowie” w godz. 8:00 – 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. ks. dr B. Domańskiego 13, 77-100 Bytów

6. Zasady rekrutacji :

 • · Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 • · Nabór na wolne stanowisko urzędnicze prowadzony będzie w dwóch etapach:

- etap 1- przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów,

- etap 2 – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

 • · O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • · Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie w siedzibie

SP – 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Comments are closed.