Konkurs dla klas I-III

CELE KONKURSU:

-popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania Niepodległości przez Polskę,

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

Tematyka konkursu:

- „ Piękna Polska nasza cała-100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę w oczach dzieci” – interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej.

Warunki uczestnictwa:

- udział w Konkursie mogą brać uczniowie SP nr 2 w Bytowie z klas I-III

I kategoria klasy I

II kategoria klasy II

III kategoria klasy III

- nie dopuszcza się prac grupowych,

- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,

- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

- format prac: A4, prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane,

- prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem , klasą na odwrocie pracy konkursowej,

Terminarz:

- prace należy składać w terminie do dnia 31.10.2018 r.do świetlicy szkolnej kl.I-II SP nr 2 w Bytowie

- decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora,

- efektem konkursu będzie wystawa prac na holu szkoły w listopadzie 2018 r.,

- Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę,

- odbieranie prac będzie możliwe przez cały miesiąc styczeń 2019 r.

Nagrody:

-oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,

- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,

- obrady Komisji odbędą się nie później niż do 5.11.2018 r.

- decyzje Komisji są ostateczne,

- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów

- lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły , nagrody i dyplomy będą wręczane uczestnikom na Apelu szkolnym

Informacje dodatkowe:

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

ORGANIZATORZY:

Katarzyna Strojk, Anna Gańska-Lipińska

 

Comments are closed.