Category: Ważne dokumenty

STATUT

Aktualny statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie

Statut z dnia 30 listopada 2023r.

Punktowy System Oceniania zachowania

Punktowy system oceniania

Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024

program wychowawczo – profilaktyczny 2023-24

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022-2027

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022-2027

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023

KALENDARZ-ROKU-SZKOLNEGO-2022-2023-41

Dodatkowe dni wolne

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BYTOWIE NA LATA 2017 – 2022

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Wypożyczanie laptopów-nauka zdalna

Wypożyczanie laptopów-nauka zdalna

REGULAMIN

Załącznik nr 1 do R E G U L A M I N wypożyczenia sprzętu komputerowego (1)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021

Regulamin pracy logopedy

W poniższym linku znajduje się regulamin:

Regulamin pracy logopedy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności http://www.sp2bytow.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp2bytow.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Jakusz.
 • E-mail: sekretariat@sp2bytow.pl
 • Telefon: +48 59 822 27 32

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

Adres budynku: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ks. dr Bolesława Domańskiego 13, 77-100 Bytów

Budynek Szkoły jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Szkoła Podstawowa nr 2 , w roku 2001 została przeniesiona z ul. Podzamcze 34 na ul. ks. dr B. Domańskiego 13. Jesteśmy szkołą z klasami integracyjnymi. Placówka jest bezpieczna i przyjazna, wyposażona w monitoring wizyjny.

W obiekcie funkcjonują dwie świetlice szkolne (dla klas I- III i IV –VIII). Na terenie szkoły działa gabinet pielęgniarki. W szkole zatrudniony jest psycholog, pedagog, logopeda oraz nauczyciel korygujący wady postawy.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną wyposażoną w liczne pomoce. Oferuje swoim uczniom różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe i zajęcia wspierające rozwój intelektualny i fizyczny. W placówce funkcjonuje dziennik internetowy, który w znaczny sposób ułatwia rodzicom dostęp do informacji o uczniu i bieżący kontakt z nauczycielem.

Obiekt Szkoły, jako jednostka jednoobiektowa, zlokalizowany jest w odległości około 500 m od Starostwa Powiatowego w Bytowie. Szkoła posiada boiska „Orlik”.

Do Szkoły można dojść lub dojechać samodzielnie.

Na terenie Szkoły są miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada 3 główne wejścia do budynku. Najłatwiej dotrzeć do szkoły wejściem przy holu głównym, od strony parkingu, chodnikiem prowadzącym do budynku. Chodnik nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla osób niewidomych/słabo widzących ale posiada krawężniki.

Przy wejściu do Szkoły od strony świetlicy szkolnej po prawej stronie znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową, która umożliwia ominięcie schodów.

W holu głównym jest także podjazd na półpiętro z barierkami dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (59) 822-27-32.

W sekretariacie szkoły można uzyskać niezbędne informacje o dostępnych usługach wsparcia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille,a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze Szkoły mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

W budynku Szkoły jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie – Jarosław Jakusz

- Adres e-mail: sekretariat@sp2bytow.pl

- Numer telefonu: +48 (59) 822 27 32

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

CTRL + F – wyszukiwarka

CTRL + R – ten skrót odświeża aktualnie otwartą stronę

CTRL + A – zaznaczenie wszystkiego

CTRL + C – kopiowanie

CTRL + V – wklejanie

CTRL + P – drukowanie aktualnie otwartej strony

CTRL+0 – ten skrót ustawia podstawową wielkość strony

CTRL+ – - ten skrót pomniejsza (oddala) stronę

CTRL+ + – ten skrót powiększa stronę

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.